web analytics
Giurgiu-Tribune

Comunicat de presa AJOFM. Luna mai – luna promovării economiei sociale

Luna mai a fiecărui an este denumită ”luna promovării economiei sociale” şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.
Economia socială s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice ale comunităților și pentru satisfacerea nevoilor membrilor acestor comunități.


Sectorul economiei sociale din România se bucură de o mare diversitate de organizații, unele dintre acestea cu un lung parcurs istoric și cu o tradiție de necontestat a performanțelor în obținerea de rezultate sociale și economice.
La nivel național se urmareste amplificarea potențialului pozitiv al economiei sociale și capacitatea acestui sector de a genera şi asigura locuri de muncă de calitate persoanelor vulnerabile social.
Economia socială urmărește:
– să adapteze serviciile nevoilor persoanelor din grupul vulnerabil;
– să sporească valoarea activităților economice care satisfac nevoile sociale;
– să asigure o distribuție mai echitabilă a veniturilor, corectând dezechilibrele de pe piața muncii și reușind să integreze persoanele greu integrabile.
Prioritatea economiei sociale este creșterea gradului de ocupare al persoanelor din grupul vulnerabil, obiectiv ce ţine de dinamica pieţei muncii şi de sfera profesională.
Direcţiile de acţiune au în vedere:
– crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune, cu scopul de a creşte rata generală de ocupare a persoanelor defavorizate;
– anticiparea şi managementul schimbării precum şi adaptarea la noul mediu de lucru, reprezentat de o societate bazată pe cunoaştere şi pe dezvoltare tehnologică;
– promovarea incluziunii sociale-ce are ca obiectiv prevenirea şi eradicarea sărăciei precum şi promovarea participării tuturor în viaţa economică şi socială.
Informarea corespunzătoare şi eficientă atât a angajatorilor cât şi a angajaţilor în vederea ponderării flexibilităţii şi siguranţei unui loc de muncă prin:
– exploatarea oportunităţilor oferite de o societate bazată pe cunoaştere–prin promovarea învăţării continue, a promovării de noi forme de organizare a muncii şi creşterea şanselor de angajare a persoanelor cu handicap;
– promovarea mobilităţii forţei de muncă, prin dezvoltarea de mecanisme ce facilitează mobilitatea, inclusiv noile tehnologii.

Economia socială este reglementată de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, fiind definită ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.
Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil prevazut de lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.
GRUPUL VULNERABIL este reprezentat de persoanele sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială (conform art. 6 lit. h) din Legea 219/2016 privind economia socială și art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011).
Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene, respectiv Agenția Muncipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.
Situația întreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă se regăsește în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale publicat la adresa https://www.anofm.ro/upload/4279/Extras_Registru_MARTIE_2019.pdf, care se actualizează lunar.
Informatii suplimentare privind notiunea de economie sociala, precum si in ceea ce priveste conditiile de atestare a intreprinderilor sociala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015, se pot obtine la sediul AJOFM Giurgiu, mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 202/5D, mezanin – persoana de contact: Oana Mariana – expert superior; telefon:0246/230613 sau e-mail: ajofm@gr.anofm.ro.
BIROUL DE PRESĂ AL AJOFM GIURGIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *