ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – COMUNICAT DE PRESA

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“Sanatate Asigurata Prin Apa Curata” , C.I.F. 21578512
Giurgiu, Str. Bucuresti, bl. 114, sc. B, Mezanin, tel./fax – 0246 708897,
e-mail: cjgrapa@yahoo.com, www.adiapagiurgiu.ro
Nr.118/12.04.2018

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, dorește să informeze cetățenii și reprezentanții UAT-urilor membre, cu privire la problemele cu care Asociația se confruntă, în ceea ce privește comunicarea și colaborarea defectuoasă cu membrii Consiliului de Administrație și ai Adunării Generale a Acționarilor, nu în ultimul rând cu conducerea operatorului regional SC Apa Service SA.
Facem precizarea că, această modalitate de lucru poate conduce pâna la blocarea proiectului în valoare de 106 milioane EURO, ce urmează a fi implementat prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, perioada de finanțare 2014-2020, și nu în ultimul rând riscul major de a fi solicitată rambursarea tuturor sumelor aferente proiectelor implementate prin intermediul Programului Operațional Sectorial de Mediu, perioada de finanțare 2007-2013.
Pentru o mai bună edificare anexăm prezentului comunicat, următoarele documente:
-Adresa nr.97/12.03.2018, către MDRAPFE-DGPEIM.
-Răspunsul nr.17342/27.03.2018, din partea MFE-DGPEIM.

Director executiv,
Velicu Florian
Nr. 97/12.03.2018

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“Sanatate Asigurata Prin Apa Curata” , C.I.F. 21578512
Giurgiu, Str. Bucuresti, bl. 114, sc. B, Mezanin, tel./fax – 0246 708897,
e-mail: cjgrapa@yahoo.com, www.adiapagiurgiu.ro

Nr. 97/12.03.2018
Către,

Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene
Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare

In atenția: dlui. Catalin Gheran

Prin prezenta dorim sa va aducem la cunostinta problemele cu care ne confruntam cu privire la activitatea A.D.I. ”Sanatate asigurata prin apa curata” in relatie directa cu Operatorul Regional Apa Service S.A., probleme care afecteaza in mod negativ atat proiectul ”Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canaliare in jud Giurgiu” finantat prin POS Mediu 2007 – 2013, dar mai ales proiectul aferent Masterplanului pentru infrastructura de apa si canalizare in jud Giurgiu, care urmeaza a fi finantat prin programul P.O.I.M. 2014-2020.
In prezent A.D.I. ”Sanatate asigurata prin apa curata” este formata din 34 de membri, si intre Asociatie si O.R. Apa Service S.A. (al cărei acționariat este format din 6 actionari, pachetul majoritar de acțiuni,(în procent de 82,29%), fiind deținut de către Consiliul Local Giurgiu) exista Contractul de Delegare nr. 32/04.09.2007
Principalele probleme cu care ne confruntam sunt urmatoarele:
1. Impiedicarea si obstructionarea activitatii Asociatiei si a exercitarii rolului de Autoritate Publica Tutelara al acesteia de catre O.R. Apa Service SA, cu sprijinul direct și nemijlocit al actionarului majoritar, Consiliul Local Giurgiu.
In prezent, prin reprezentatul Consiliului Local Giurgiu in AGA al Operatorului, cat si prin intermediul Consiliului de Administratie si a conducerii numita prin decizii ale Adunarii Generale a Actionarilor, controlul asupra OR Apa Service S.A. este exercitat discreționar de catre Consiliul Local Giurgiu.
Istoricul piedicilor si problemelor este unul vast din care enumeram doar cateva:
– In anul 2014 Consiliul Local Giurgiu, membru al Asociatiei, contesta la instanta de contencios administrativ, Hotararea nr. 6/23.09.2014 prin care se aproba extinderea Asociatiei de la un numar initial de 6 membri la un numar de 33 membri, neținându-se cont de obligațiile asumate în decursul timpului și nu în ultimul rând de faptul că lista prioritară de investiții stabilită conform Master Planului județean al infrastructurii de apă și de canalizare, era deja aprobată și implicit cuantumul sumelor de bani necesare implementării proiectelor iar Operatorul Regional pregătise deja Caietul de Sarcini în vederea declanșării procedurii de atribuire a contractului pentru asistența tehnică necesară implementării.
Toate deocumentele si demersurile pana in acel moment erau puse in pericol (Masterplan judetean, Lista de investitii, documentatia necesară desfășurării licitatiei organizată în vederea selectării asistenței tehnice, etc), din fericire, in luna martie 2017 prin Hotărârea definitiva a Tribunalului Giurgiu, actiunea Consiliului Local Giurgiu este respinsa si in acest fel s-a putut evita o situatie echivalenta cu esecul total.
– Din punct de vedere al finantarii activității ADI, prin intermediul cotizatiei membrilor, cu toate ca exista o Hotarare AGA a Asociatiei, aprobata statutar si necontestata de catre nicio parte, prin care se stabileste cuantumul cotizatiei anuale a membrilor, Consiliul Local Giurgiu refuza sa achite cotizatia anuala invocand neadoptarea unei Hotarari a C.L. Gr, care sa permita plata acestei cotizatii. In conditiile in care UAT Giurgiu a fost principalul beneficiar al investitiilor realizate din fonduri europene prin programul POS Mediu 2007 – 2013, este membru fondator al Asociației, pe aceste considerente este anormal ca tocmai UAT Giurgiu sâ fie împotriva finantarii Asociatiei, situație ce pune în pericol activitatea acesteia, și generează un nou conflict care va trebui solutionat de instanta de judecată.
– Ca urmare a modificarii in decembrie 2016 a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, (art 27 alin 3), rolul de Autoritate Publica Tutelara fata de Operatorul Regional este exercitat de catre Asociatie, iar in acest sens formalizarea acestui fapt este realizata si prin depunerea la ANAF a declaratiei S1100 conform Ordin MF nr. 2874/2016.
Evident ca si in acest caz am constatat cu surprindere faptul că, Consiliul Local Giurgiu, isi asuma nelegal rolul de Autoritate Publica Tutelara prin completarea și depunerea la ANAF a declaratiei S1100.
In incercarea Asociatiei de corectare a situatiei ne-am lovit din nou de reticenta C.L.Gr, care prin adresa nr. 26451/25.07.2017, ne comunica faptul ca nu avem calitatea de a ne exercita acest drept.
In cele din urma Ministerul Finantelor Publice, ca urmare a demersurilor efectuate de catre Asociatie, corecteza situatia modificand Lista intreprinderilor publice pentru care autoritatile tutelare depun formularul S1100, in sensul eliminarii C.L.Gr, ca si APT si astfel înregistrand Asociatia cu acest drept.
– Contractul de Delegare nr. 32/04.09.2007, asumat de catre Asociatie si Operator, prevede ca revizuirea acestuia sa se faca cel putin o data de cinci ani.
In prezent atat din prevederile contractuale, cat si din practica la nivel national, contractele de delegare se afla in procedura de revizuire, si in acest sens am transmis catre O.R., mai multe solicitări.
Cu toate ca am subliniat de fiecare data importanta demersului, Operatorul Regional nu a raspuns niciodata solicitarilor cu privire la revizuirea contractului, și din pacate acesta procedura nu se poate face decat cu implicarea / colaborarea acestuia.
– La sfarsitul anului 2016, ca urmare a analizarii situatiei juridice a structurilor de conducere a O.R., am constatat ca unul din membri Consiliului de Administratie, care era împuternicit să exercite și funcția de director general, avea mandatul de membru in C.A. expirat de șase luni.
Pentru corectarea situatiei, avand in vedere competentele date de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cat si prevederile Actului Constitutiv al Apa Service S.A. care ofera Asociatiei acest drept, am procedat la inaintarea unei propuneri cu caracter provizoriu, in vederea ocupării postului vacant de membru al C.A.
Numirea doar cu caracter provizoriu a fost motivata de faptul ca in aceiasi perioada aveam deja in desfasurare procedura de selectie a membrilor C.A. efecuata conform tuturor cerintelor si prevederilor din OUG 109/2011, urmand ca dupa finalizarea acesteia, provizoratul sa se incheie.
Ca urmare a sedintei AGA care avea ca punct pe ordinea de zi validarea mandatului persoanei propuse de catre Asociatie, s-a votat respingerea propunerii, si cu toate ca nu a fost trecuta in Convocatorul sedintei si nici nu respecta prevederile din Actul Constitutiv al operatorului sau OUG 109/2011, s-a aprobat nelegal numirea unei alte persoane in pozitia de membru al Consiliului de Administratie.
– Incepand cu august 2017, în vederea indeplinirii obligatiilor pe care Autoritatea Publica Tutelara le are conform prevederilor OUG 109/2001, am inceput demersurile pentru demararea procedurilor de selectie a membrilor C.A. conform legislatiei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
La momentul respectiv, ca si in prezent de altfel, membri CA ai Operatorului au fost numiti fara respectarea Actului Constitutiv, precum și a prevederilor OUG 109/2001, fara ca macar intre parti sa existe incheiat un Contract de mandat.
Procedura de selectie a fost initiata de catre Asociatie, si s-a desfasurat cu ajutorul unui expert independent (art 29 alin 4 din OUG 109/20011).
In acest moment lista de propuneri a fost aprobată catre AGA a Asociatiei, această fiind înaintata Operatorului, pentru ca acesta să procedeze la convocării AGA în vederea validarii noilor membrii ai Consiliului de Administrație.
Asa cum am fost obisnuiti, la solicitarea noastra de convocare a AGA, Operatorul ne transmite refuzul lor, motivand ca prevederile Actului Constitutiv nu ne sunt aplicabile.
Bineinteles, acesta colaborare institutionala nu putea sa se desfasoare in conditii normale, si prin adresa nr. 777/21.02.2018 Consiliul Local Giurgiu, actionarul majoritar al Operatorului, ne transmite o Plangere prealabila prin care practic ne instiinteaza ca urmeaza sa ne actioneze in judecată și să solicite instanței anularea Hotărârilor nr. 57, 58, 59, 60 si 61 din 07.02.2018 prin care Asociatia a aprobat lista de propuneri a noilor memebri C.A.
Dorim să facem precizarea că Hotărârile adoptate vizează atât aprobarea rapoartelor nr.213/20.12.2017 și 218/28.12.2017, intocmite în urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Service S.A, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al A.D.I. pentru anul 2018; aprobarea procedurii operaționale de monitorizare a Contractului de Delegare incheiat între A.D.I. și Operatorul Regional; aprobarea revocării membrilor Consiliului de Administrație al Operatorului regional S.C. Apa Service S.A. și aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu noii membrii ai Consiliului de administrație ai O.R.
2. In prezent, pentru proiectul aferent perioadei 2014 – 2020, Giurgiu se afla cu mult in urma celorlalte judete, in sensul ca inca nu exista contract de asistenta tehnica semnat.
Din cele 43 de proiecte majore privind investitii in retele de apa si canalizare, jud Giurgiu se afla in categoria celor 8 cazuri la care intarzierea este in acest moment aproape imposibil de recuperat.
Istoricul pe scurt al procedurii de atribuire a contractului este urmatorul:
– in noiembrie 2014 procedura a fost demarata
– un an mai tarziu in decembrie 2015, procedura a fost anulata
– procedura a fost reluata in decembrie 2016, prin publicarea in SEAP a anuntului de participare
– incepand cu luna martie 2017 și până astăzi, procedura se afla in evaluare.

Înca de la inceputul anului 2017 fiind constienti de complexitatea procedurii si de faptul ca ne aflam intr-o mare intarziere, am solicitat Operatorului Regional sa procedeze la angajarea unui consultant care sa contribuie la accelerarea procesului de evaluare a ofertelor, dar acesta a adoptat aceiasi atitudine de indiferenta.
In prezent procedura de atribuirea a contractului de asistenta tehnica este, asa cum reiese si din cele prezentate mai sus, in stadiu de evaluare oferte, iar procedurile legale greoaie prezente in legislatia privind achizitiile publice la care se adauga si atitudinea de indiferenta a Operatorului, fac ca sperantele unui rezultat pozitiv al acestei proceduri sa fie din ce in ce mai mici.
3. Principala problemă cu care Asociația se confruntă este strict legată de finanțare.
Dat fiind faptul că este nevoie de acoperirea organigramei aparatului tehnic cu personal calificat care să poată exercita profesionist și în bune condițiuni atribuțiile ce le revin atât în ceea ce privește exercitarea rolului de Autoritate Publică Tutelară și nu în ultimul rând activitatea de monitorizare și control a O.R., este necesara gasirea unor modalitati suplimentare de finantare fata de situatia actuala in care singura sursa de finantare este cea a cotizatiilor membrilor.
Datorita situatiei prezente, in ceea priveste stadiul proiecteor ce urmează a fi finantare prin POIM 2014 – 2020, increderea UAT-urilor membre cu privire la deblocarea acestora a scazut semnificativ, si din această cauză întâmpinăm probleme mari cu încasarea cotizatiilor.
Suntem in situatia in care aveam deja pe rolul instantelor de judecata mai multe procese prin intermediul cărora incercam sa recuperam datoriile restante ale membrilor, aceste procese generând noi costuri pentru Asociație.
De asemenea, din numeroasele discutii la nivel national cu alte ADI-uri din domeniu, problema finantarii este una generală si nu se limiteaza doar la cazul particular al ADI-ului ”Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Giurgiu.
Mai mult decat oricand este necesara promovarea de solutii legislative de asa natura incat sa permita asigurarea finantarii si din alte surse decat cotizatiile membrilor.

Avand in vedere cele prezentate mai sus consideram ca este nevoie de implicarea activă a Autorității de Management a P.O.I.M, care să vizeze urgentarea, eficientizarea și armonizarea cu legislația în vigoare, atât în ceea ce privește modalitatea în care Operatorul Regional înțelege să colaboreze cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, felul în care UAT-urile membre A.D.I., înțeleg să-și manifeste solidaritatea și interesul cu privire la implementarea de noi proiecte de modernizare/extindere a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și identificarea de noi soluții cu privire la finantarea Asociatiilor.
De asemenea, solicitam transmiterea de la nivelul Autoritatii de Management, a unor informari catre Operatorul Regional Apa Service SA, prin care sa le aduceti la cunostinta riscurile pe care si le asuma atunci cand actioneaza contrar prevederilor legislatiei in vigoare si contrar obligatiilor pe care si le-au asumat prin Contractele de finantare, Contractul de delegare, etc.
Cu toate ca modificarea Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, apărută la finele anului 2016, prin care rolul de Autoritate Publica Tutelara a fost transferat catre A.D.I., nici pana in prezent atât Operatorul cât și acționarul majoritar nu inteleg sau nu doresc sa inteleaga, faptul ca anumite atributii si obligatii sunt exercitate acum (în mod legal) de catre Asociatie.

In concluzie, va solicitam sprijinul in rezolvarea problemelor expuse anterior.

Atasat va transmitem copii dupa documentele la care am facut referire in prezenta adresa.

Mulțumim anticipat pentru sprijin și colaborare.

Cu stima,

Președinte, ( semnatura)

Iata mai jos si raspunsul primit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *