În județul Giurgiu, peste 130 de copii așteaptă să fie adoptați

2021 a fost anul adopțiilor în România. Anul trecut, la Giurgiu au fost soluționate favorabil 36 de dosare de al căror obiect a fost încuviințarea adopției.

În județul Giurgiu, în anul 2021, pentru 63 copii a fost sesizată instanța judecătorească în vederea încuviințării deschiderii adopției interne. Au fost 51 de potriviri inițiale și practice realizate între copii adoptabili și persoane sau familii atestate.

Dintre acestea, 23 s-au concretizat prin sesizarea instanței de judecată cu cereri având ca obiect încredințarea în vederea adopției pentru o perioadă de 90 de zile.

Procedura de adoptie s-a simplificat

Simplificarea procedurilor pentru familiile care înfiază, dar și stimulentele financiare au facut ca în anul 2021 aproape 1.600 de copii să fie infiați in întreaga țară. Este un record al ultimilor 20 de ani.

Din vara lui 2021 legislația adopției are și norme metodologice. Astfel, căutarea rudelor se realizează o singură dată, la intrarea copilului în sistem, și nu mai sunt luate în considerare rudele de gradul 4. Valabilitatea atestatului de adoptator s-a prelungit de la 2 la 5 ani și au fost introduse stimulente financiare. În plus, copilul poate merge acasă la familia adoptivă și în perioada de potrivire practică.

Aproape trei sferturi dintre copiii aflați în plasament, la asistenți maternali sau în centre, au peste 6 ani. Cu toate acestea, sunt preferați cei mai mici.

Tot anul trecut, la Giurgiu au fost soluționate favorabil 36 de dosare de al căror obiect a fost încuviințarea adopției. Alți 54 de copii au fost monitorizați pe perioada încredințării în vederea adopției, precum și în perioada postadopție.

In prezent, 136 de copii aflați în evidemța DGASPC Giurgiu sunt adoptabili

În evidența Compartimentului Adopții și Postadopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu se află în prezent 136 copii aflați în sistemul de protecție care sunt declarați adoptabili prin sentință judecătorească definitivă și irevocabilă. Pentru 63 dintre aceștia, procedura adopției interne a fost deschisă în cursul anului 2021.

Majoritatea copiilor declarați adoptabili se află în plasament la asistenți maternali profesioniști și în plasament la case de tip familial. 79% dintre copiii adoptabili au vârste de peste 8 ani. Dintre cei 136 copii adoptabili, 38 nu pot fi adoptați decât în grupuri de câte doi frați, întrucât au crescut împreună, la fel și nouă copii care nu pot fi adoptați decât în grupuri de câte trei, întrucât sunt de asemenea frați care au crescut împreună.

Totodată, în evidența Compartimentului Adopții și Postadopții din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu se află opt persoane și 35 familii cu domiciliul sau reședința în județul Giurgiu care au parcurs procesul de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană sau familie aptă să adopte și au obținut acest atestat; dintre acestea, 29 au fost atestate în cursul anului 2021.

Cum decurge procesul de adopție?

Deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflați în sistemul de protecție din județul Giurgiu și evaluarea familiilor/persoanelor (cu domiciliul sau reședința în județul Giurgiu) care doresc să obțină atestatul de persoană sau familie adoptatoare și obținerea acestui atestat reprezintă primele etape ale acestui proces.

Urmează apoi identificarea pentru copil a celei mai potrivite familii/persoane atestate ca aptă să adopte și parcurgerea etapei de potrivire practică între persoana sau familia potențial adoptatoare și copilul declarat adoptabil.

Etapa următoare este încredinţarea copilului pentru o perioadă de 90 de zile în vederea adopţiei, care se realizează în baza hotărârii instanței judecătorești, ca urmare a cererii persoanei sau familiei adoptatoare (încredințarea în vederea adopției nu este necesară în situația adopției copilului pentru care a fost deschisă procedura adopției și acesta se află în plasament la unul dintre soții familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel puțin 6 luni precum și în situația adopției copilului de către tutorele său, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data instituirii tutelei).

Evoluţia relațiilor dintre copil și familia adoptatoare este monitorizată în perioada încuviințării în vederea adopției de specialiștii Compartimentului Adopții și Postadopții. În situația în care aceasta este favorabilă, la cererea persoanei/familiei adoptatoare, D.G.A.S.P.C. solicită instanței judecătorești încuviinţarea adopției, care reprezintă finalizarea procesului de adopție.

De la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, specialiștii din cadrul Compartimentului Adopții și Postadopții realizează monitorizări ale situației copilului în familia adoptatoare pe o perioadă de cel puţin 2 ani .

2. Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale, precum şi condiţiile materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului. Îndeplinirea garanţiilor şi condiţiilor prevăzute de lege precum şi existenţa abilităţilor parentale se certifică prin eliberarea atestatului de persoană sau familie aptă sa adopte. Eliberarea atestatului se face numai în situația în care, urmare procesului de evaluare realizat de către specialiștii Compartimentului Adopții și Postadopții din cadrul D.G.A.S.P.C., aceștia constată îndeplinirea condițiile prevăzute de lege.

  Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare reprezintă procesul prin care se realizează identificarea abilităților parentale, se analizează îndeplinirea garanțiilor morale și a condițiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum și pregătirea acestora pentru asumarea, în cunoștință de cauză, a rolului de părinte. Odată cu evaluarea, vor fi analizate și caracteristicile psihologice, sociale și medicale ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, precum și opinia acestora cu privire la adopție.

Evaluarea se realizează pe baza solicitării adoptatorului sau familiei adoptatoare de către Direcția de la domiciliul acestora sau de către organismele private autorizate să desfășoare activități în cadrul procedurii adopției interne și trebuie să aibă în vedere: a) personalitatea și starea sănătății adoptatorului sau familiei adoptatoare, viața familială, condițiile de locuit, aptitudinea de creștere și educare a unui copil; b) situația economică a persoanei/familiei, analizată din perspectiva surselor de venit, a continuității acestora, precum și a cheltuielilor persoanei/familiei; c) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare dorește să adopte; d) motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei 2 soți solicită să adopte un copil, celălalt soț nu se asociază la cerere; e) impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta.

Constituie interdicții în procesul de adopție, următoarele situații in care se poate afla o persoană:

a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de pornografie infantilă şi infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;

– copilul său beneficiază de o măsură de protecţie specială;

este decăzută din drepturile părinteşti .

Interdicţia se aplică şi persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile susmenționate.

  1. În conformitate cu prevederile legale, copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea cauzei. Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de a cere și de a primi orice informație pertinentă, de a fi consultat, de a-și exprima opinia și de a fi informat asupra consecințelor pe care le poate avea opinia sa, dacă este respectată, precum și asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare și li se va acorda importanța cuvenită, în raport cu vârsta și cu gradul de maturitate a copilului.

Adopția copilului nu poate fi încheiată fără consimțământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani.

 Instanța judecătorească va admite cererea de încuviințare a adopției numai dacă, pe baza probelor administrate, și-a format convingerea că adopția este în interesul superior al copilului.

  1. Legislația în vigoare nu prevede un anumit termen în care procesul de adopție să se finalizeze, acesta fiind diferit de la caz la caz.

  1. Potrivirea este o etapă premergătoare încredințării în vederea adopției prin care se identifică și se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului și se stabilește compatibilitatea dintre copil și adoptator/familia adoptatoare.

La finalul procedurii de potrivire, Compartimentul Adopţii şi Postadopţii din cadrul DGASPC întocmeşte un raport de potrivire, în care sunt consemnate concluziile referitoare la constatarea compatibilităţii dintre copil şi persoana/familia adoptatoare, precum şi propunerea vizând sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei. Adopţia nu poate fi încuviinţată de către instanţa judecătorească decât după ce copilul a fost încredinţat pentru o perioadă de 90 de zile persoanei sau familiei care doreşte să îl adopte, astfel încât instanţa să poată aprecia, în mod raţional, asupra relaţiilor de familie care s-ar stabili dacă adopţia ar fi încuviinţată. Încredințarea în vederea adopției nu este necesară în situația în care copilul s-a aflat în plasament pentru o perioadă de minim 6 luni, la unul dintre soții familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare precum și în situația adopției copilului de către tutorele său, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data instituirii tutelei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *