web analytics
Giurgiu-Tribune

Noi reguli pentru vânzarea terenurilor agricole

La începutul acestei săptămâni a fost adoptată o ordonanță de urgență care clarifică unele aspectele referitoare la cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluționare, depuse până la data de 13 octombrie 2020. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 31 ianuarie 2021. Mai exact,  toate tranzacțiile inițiate până la apariția legii, adică 13 octombrie 2020 să se facă pe vechea procedură în așa fel încât să se evite litigii noi și blocarea acelor tranzacții, urmând ca toate tranzacțiile inițiate după 13 octombrie să se facă după procedura noua, respectând toate acele prevederi din lege privind dreptul de preemțiune și prioritizare acestor preemtori.

Astfel, cererile prevăzute la alin. (1) și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), se soluționează, în condițiile prezentei ordonanțe, cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 hectare, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 hectare, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz.

În cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare, pentru terenurile prevăzute la alin. (1). Potrivit Directorului Direcției pentru Agricultură Giurgiu, cererea de afișare a ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan trebuie să fie însoțită de următoarele documente: o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare – cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); extras de carte funciară pentru informare, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat; o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică; în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică; certificat de atestare fiscală emis de către primărie; alte documente doveditoare, după caz.

One thought on “Noi reguli pentru vânzarea terenurilor agricole

  1. Ce fac cei care au încheiat antecontracte după 13 octombrie? O harababură… Să publice normele de aplicare a noii legi. 😬😬😬

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *