Ședință a Consiliului Local Giurgiu, joi, 29 iulie

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

DIN DATA DE 29 IULIE 2021

I. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare din data de 07 iulie 2021.

II. PROIECTE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi răspunderile care revin Primăriei Municipiului Giurgiu, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi juridice pentru buna gospodărire a localităţii:

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama:

3. Proiect de hotărâre privind delegarea către Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu a atribuțiilor de pregătire și organizare a evenimentului Borderline Fest, în Municipiul Giurgiu:

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final nr.33.727/09.07.2021 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al acestei societăți:

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu nr.50.165/23.10.2019 și completarea Caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.404/18.10.2019:

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în scopul reabilitării, modernizării și dotării imobilului situat în Municipiul Giurgiu, strada Independenței, FN, pentru destinația de „depozit arhivă”:

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr.95, Municipiul Giurgiu:

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr.110, Municipiul Giurgiu:

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea comercială UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru numirea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății:

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.200/30.06.2021:

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.53 din data de 25 februarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu privire la constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu:

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu:

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.24.963/11.06.2018 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială FAIR PLAY S.R.L.:

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41355, situat în strada Aleea Fabricii de Zahăr, nr.10:

15. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare prin licitaţie publică și aprobarea Studiului de Oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41363, situat în Strada Amforei, nr.2C:

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41371, situat în strada Industrială Vest:

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137490 și a cheltuielilor aferente:

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137489 și a cheltuielilor aferente:

19. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.302/05.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în Municipiul Giurgiu:

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al Proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3”, cod SIMS 119400:

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu și aprobarea rapoartelor de evaluare necesare scoaterii din funcțiune, casării și valorificării:

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41087, situat în Bulevardul București, FN:

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41084, situat în Intrarea Prieteniei, FN:

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu:

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu:

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu:

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor care au obţinut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Naţională și examenul de Bacalaureat, anul 2021, din instituțiile de tip gimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu:

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Societății Comerciale GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor mijloace fixe:

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar:

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex Comercial AURORA MALL”, beneficiar S.C. COMETEX S.R.L.:

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate în anul 2020 de S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.:

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local pentru trimestrul II anul 2021:

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021:

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021:

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Judeţul Giurgiu pe de o parte și Asociația My Wishes, Fundația PROAM EVENTS, Asociația Happy Camps și S.C. Open Box Consulting SRL pe de altă parte, în vederea promovării tenisului de câmp ca parte a sportului pentru toți, în rândul tinerilor la nivelul județului Giurgiu:

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Județul Giurgiu pe de-o parte și Asociația Tenis Club București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS și S.C. Open Box Consulting pe de altă parte, în vederea promovării tenisului de câmp ca parte a sportului pentru toți, în rândul tinerilor la nivelul județului Giurgiu:

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind premierea persoanelor centenare care au domiciliul în Municipiul Giurgiu:

39. Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

40. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a unui teren situat în Municipiul Giurgiu:

41. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada august – octombrie 2021:

III. INFORMĂRI:

1. Plângere prealabilă depusă de TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.9/2020, respectiv punctul nr.11 din Anexa la respectiva hotărâre.

IV. DIVERSE:

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *